ผลการให้ความรู้ด้านยากดภูมิคุ้มกันของเภสัชกรแก่ผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก =

Effect of immunosuppressant education program by a pharmacist on renal transplant patients' knowledge at Buddhachinaraj hospital, Phitsanulok /

โดย ชนิตา วงศ์พิทักษ์, ธีรนุช ถ้ำน้อย, อภิญญา ไชยมงคล

No Cover Image
Main Author: ชนิตา วงศ์พิทักษ์
Other Authors: ธีรนุช ถ้ำน้อย,, อภิญญา ไชยมงคล,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร
Subjects: Drug -- Information -- Services
Immunosuppressive -- Agents
Kidney -- Transplantation
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Pharmacy, Thesis

Call Number: W4 ช153ผ 2547
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ช153ผ 2547
Copy 1
Available