เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ =

Radio and television in education /

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
Subjects: วิทยุเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 371.335 ส747ว 2540
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB1044.8 ส747ว 2540
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available