ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย :

5 ปี หลังวิกฤตเศรษฐกิจ /

กองทุนสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Other Authors: กองทุนสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การพัฒนาแบบยั่งยืน
สุขภาพ –– ไทย –– การวัด
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA541.T5 ค181 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available