โครงการศึกษาพัฒนาการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม /

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TD194.68.T5 ค962 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available