มะจิซึคึริ การปลูกชุมชนในญี่ปุ่น แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ /

เลอสม สถาปิตานนท์...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

Other Authors: เลอสม สถาปิตานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย –– ญี่ปุ่น
สถาปัตยกรรม
การออกแบบชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 162 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9741323204