คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546
Subjects: ระบบราชการ -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบัติราชการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!