แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

No Cover Image
Format: VIDEODISK
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546
Subjects: การบริหารรัฐกิจ
ระเบียบปฏิบัติราชการ
ระบบราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD51
Volume v.2 Copy 2
Available