วิ.อาญา อัจฉริยะ :

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.พิมพ์อักษร, 2545
Subjects: วิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายอาญา
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4664 ว614 2545
Copy 1
Available