การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี =

Chemical emergency response /

โดย วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Main Author: วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Chemical Industry.
Gas Poisoning.
Hazardous Substances –– toxicity.
Occupational Health.
Occupational Medicine.
Poisons.
Safety Management.
Toxicology.
สารเคมี –– การป้องกันและควบคุม
สารเคมี –– มาตรการความปลอดภัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA465 ว432ก 2545
Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA465 ว432ก 2545
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA121.3 ว432ก 2545
Copy 1
Available