การพัฒนาระบบการผลิตหลาย ๆ ฟังก์ชั่นในกระบวนการผลิต =

Development of Multi functions manufacturing processes /

นิรุติ ปานเผื่อน, ภัทร ศรีสุโข, พัชรพล กมลเสถียร

No Cover Image
Main Author: นิรุติ ปานเผื่อน
Other Authors: ภัทร ศรีสุโข, พัชรพล กมลเสถียร
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: การบริหารงานผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS157.4 น657ก 2546
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: ปร. น657ก 25463
Copy 2
Available