การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว :

พ.ศ.2453-2468 /

นันทนา กปิลกาญจน์

Main Author: นันทนา กปิลกาญจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468.
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2453-2468.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 6, 2453-2468.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS583 น418ก 2540
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This