รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่อง พัฒนาการเชิงความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาทางส่อวิทยุโทรทัศน์กับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย =

The interactive development of advertising in television medium nd consumer protection in Thailand /

โดย พรทิพย์ ดีสมโชค

Main Author: พรทิพย์ ดีสมโชค
Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
Subjects: การคุ้มครองผู้บริโภค –– วิจัย
โฆษณา –– ไทย –– วิจัย
โฆษณาทางวิทยุ –– วิจัย
โฤษณาทางโทรทัศน์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information