ดำรงวิชาการ :

รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2545 /

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2545
Subjects: ดำรงราชานุภาพ, –– สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, –– 2405-2486.
โบราณวัตถุ –– ไทย
โบราณคดี –– ไทย –– รวมเรื่อง
ประติมาณวิทยา
พระพุทธมณีมหาปฏิมากร –– ตำนาน
ลพบุรี –– ตำนาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: CC65 ด495 2545
Copy 1
Available