แนวคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมชนบท /

มณีมัย ทองอยู่, บรรณาธิการ

Other Authors: มณีมัย ทองอยู่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2547
Subjects: สังคมวิทยาชนบท -- ไทย
สังคมมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HT421 น927 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available