« Back to Record

Record Citations

APA Citation

วีระพันธ์ เจริญสันติ, กาญจนา ศิลกุล, & สุมิตร เทียนตระกูล. (2546). เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.

MLA Citation

วีระพันธ์ เจริญสันติ, กาญจนา ศิลกุล, and สุมิตร เทียนตระกูล. เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2546.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.