รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพความต้องการและการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม =

A study of the conditions of needs and academic development of islamic-instruction private schools /

เรวดี กระโหมวงศ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เรวดี กระโหมวงศ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: โรงเรียนเอกชน -- ไทย -- (ภาคใต้) -- วิจัย
ปอเนาะ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!