รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีชี้วัดและกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Developing indicators and strategies to promote qualtiy of life of HIV/AIDS patients in the Northeastern community /

หัวหน้าโครงการวิจัย ดรุณี รุจกรกานต์...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: ดรุณี รุจกรกานต์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การพยาบาล –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– วิจัย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– วิจัย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดำเนินชีวิต –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 ด451ร 2546
Copy 1
Available