รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 :

ด้านการดูแลและรักษา /

ประพันธ์ ภานุภาค และคณะ

No Cover Image
Main Author: ประพันธ์ ภานุภาค
Other Authors: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547
Series: การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุมนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15.
Subjects: โรคเอดส์ –– การประชุม
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การพยาบาล –– การประชุม
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล –– การประชุม
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การป้องกันและรักษา –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ป451ร 2547
Copy 1
Available