« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค, & กรมควบคุมโรค. (2547). มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 1.). นนทบุรี: กรม.

MLA Citation

กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค, and กรมควบคุมโรค. มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: กรม, 2547.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.