« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ประยงค์ รณรงค์, ประพจน์ ภู่ทองคำ, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11., & กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2545). ไม้เรียงชุมชนแห่งการเรียนรู้ นายประยงค์ รณรงค์. กรุงเทพฯ: สำนัก.

MLA Citation

ประยงค์ รณรงค์, ประพจน์ ภู่ทองคำ, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, and กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ไม้เรียงชุมชนแห่งการเรียนรู้ นายประยงค์ รณรงค์. กรุงเทพฯ: สำนัก, 2545.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.