ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ =

Korean for tourist guides /

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Other Authors: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547
Subjects: ภาษาเกาหลี -- การใช้ภาษา
ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information