รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตพืชผักและผลไม้อนามัย /

โดย สิริรัตน์ แสนยงค์, พีระศักดิ์ ฉายประสาท

No Cover Image
Main Author: สิริรัตน์ แสนยงค์
Other Authors: พีระศักดิ์ ฉายประสาท, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. –– คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม –– ผลงานวิจัย
เกษตรอินทรีย์
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
ระบบการปลูกพืช
ศัตรูพืช
โรคพืช
วัชพืช
จุลชีววิทยาทางดิน
ปุ๋ยอินทรีย์
การจัดการดิน
พืช –– การผลิต
ผัก –– การผลิต
ผลไม้ –– การผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S605.5 ส732ร 2547
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available