รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ รัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ และประเด็นอื่น ๆ พ.ศ. 2547 /

ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ และประภาพร วัฒนพงศ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิติโชติ, ประภาพร วัฒนพงศ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547
Subjects: การมีส่วนร่วมทางการเมือง
สถาบันการเมือง วิจัย
พลเมืองไทย กิจกรรมทางการเมือง วิจัย
ไทย การเมืองและการปกครอง วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745 ร451 2547
Copy 1
Available