ผู้หญิง :

ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ /

กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง จำกัด, 2547
Subjects: สตรี -- สุขภาพและอนามัย
สตรีนิยม
การทำแท้ง
อนามัยเจริญพันธุ์
ภาวะเจริญพันธุ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!