เสด็จฯ เยือน ไต้หวัน (ประเทศจีน) พ.ศ. ๒๕๐๖ /

สำนักพระราชวัง, รวบรวมและจัดพิมพ์

Other Authors: สำนักพระราชวัง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
ไต้หวัน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
ไต้หวัน –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไต้หวัน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS799.2 ส893 2546
Copy 1
Available