รังสีวินิจฉัย =

Diagnostic radiology /

คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, กฤษฎี ประภาสะวัต, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, อภิญญา เจริญศักดิ์

Other Authors: กฤษฎี ประภาสะวัต,, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,, อภิญญา เจริญศักดิ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา. คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Diagnostic -- Imaging
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
Physical Description: ix, 703 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายบท
ISBN: 9749088433