รังสีวินิจฉัย =

Diagnostic radiology /

คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, กฤษฎี ประภาสะวัต, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, อภิญญา เจริญศักดิ์

Other Authors: กฤษฎี ประภาสะวัต,, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,, อภิญญา เจริญศักดิ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา. คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Diagnostic -- Imaging
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WN180 ร319 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 10
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 3
Available
Copy 12
Available
Copy 7
Available
Copy 4
Available
Copy 9
Available
Copy 5
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WN180 ร319 2546
Copy 11
Available