เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2546 :

Evidence-based clinical practice guideline ทางอายุรกรรม /

วิทยา ศรีดามา, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, บรรณาธิการ

Other Authors: วิทยา ศรีดามา,, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical Medicine –– congresses.
Evidence-Based Medicine.
Family Practice –– congresses.
Physicians, Family –– congresses.
Therapeutics –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB102 ว896 2546
Copy 2
Available
Copy 7
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WB102 ว896 2546
Copy 8
Available