การประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced Scorecard เพื่อการประเมินผลองค์การ :

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต /

โดย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, ปรียาภรณ์ ดวงพิกุล, รัชดาวรรณ วงษ์เหมือน

Main Author: ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
Other Authors: ปรียาภรณ์ ดวงพิกุล, รัชดาวรรณ วงษ์เหมือน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2548
Subjects: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ภูเก็ต -- วิจัย
การจัดการองค์การ -- วิจัย
ประสิทธิผลองค์การ -- วิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- ภูเก็ต -- การบริหาร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD58.9 ท229ก 2527
Copy 1
Available