บทคัดย่องานวิจัยพระราชอัจฉริยปรัชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม =

The Prodigious Ability of Thai Kings in the Creation of Language and Literature /

โดย ชำนาญ รอดเหตุภัย

No Cover Image
Main Author: ชำนาญ รอดเหตุภัย
Other Authors: สถาบันราชภัฏนครปฐม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
ภาษาไทย –– การใช้ภาษา –– สาระสังเขป
ภาษาไทย –– ประวัติและวิจารณ์ –– สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PL4002.5 ช533บ 2545
Copy 1
Available