รายงานการวิจัยเรื่องอัตราการใช้น้ำ และพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนจากระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย /

โดย สุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์, ไตรรงค์ ปิมปา, รุ่งนภา เยี่ยมสาคร

Main Author: สุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์
Other Authors: ไตรรงค์ ปิมปา, รุ่งนภา เยี่ยมสาคร, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. กองประปาชนบท
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: ประปาชนบท –– การศึกษาการใช้ –– ไทย
การใช้น้ำ –– วิจัย
ประปา –– การศึกษาการใช้ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TD313.T5 ส786ร 2545
Copy 1
Available