การประเมินผลความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ สุขภาพจิตในชุมชน การแก้ไขปัญหาบุหรี่ การสร้างสุขภาพและการให้ข่าวสารโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546 /

อมรศรี ยอดคำ และคณะ

Main Author: อมรศรี ยอดคำ
Other Authors: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ-วิทย์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2546
Subjects: อาสาสมัครสาธารณสุข –– วิจัย
บุคลากรสาธารณสุข –– วิจัย
ไข้เลือดออก –– วิจัย
โรคเอดส์ –– วิจัย
สุขภาพจิต –– วิจัย
บริการสุขภาพจิต –– วิจัย
การสูบบุหรี่ –– วิจัย
บริการส่งเสริมสุขภาพ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA440.8 อ289ก 2546
Copy 1
Available