กรใช้คำและกระสวนประโยคภาษาอังกฤษที่น่ารู้สำหรับนักศึกษาไทย =

Words and sentence patterns in English usage for Thai students /

ศิริกันยา นาคะวิสุทธิ์

Main Author: ศิริกันยา นาคะวิสุทธิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– ไวยากรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1131 ศ447ก 2546
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available