สรุปผลการดำเนินงานบทเรียนและประสบการณ์โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน ระยะที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2546 - เดือนพฤษภาคม 2547 /

โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคีการพัฒนา

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคีการพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547
Subjects: การพัฒนาชุมชน –– ไทย
ความยากจน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592 ส356 2547
Copy 1
Available