การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม) =

(Integrated Management of Mangrove Plantations for Development of Coastal Resources and Enviroment of Thailand /

สุนันทา สุวรรโณดม, หัวหน้าโครงการ และคณะ

Main Author: สุนันทา สุวรรโณดม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ท.ป. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: การอนุรักษ์ป่าชายเลน -- ไทย -- วิจัย
ป่าชายเลน -- ไทย -- วิจัย
ป่าชายเลน -- นครศรีธรรมราช -- วิจัย
ป่าชายเลน -- สมุทรสาคร -- วิจัย
ป่าชายเลน -- พังงา -- วิจัย
ป่าชายเลน -- จันทบุรี -- วิจัย
นิเวศวิทยาป่าชายเลน -- ไทย -- วิจัย
นิเวศวิทยาป่าชายเลน -- นครศรีธรรมราช -- วิจัย
นิเวศวิทยาป่าชายเลน -- สมุทรสาคร -- วิจัย
นิเวศวิทยาป่าชายเลน -- พังงา -- วิจัย
นิเวศวิทยาป่าชายเลน -- จันทบุรี -- วิจัย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SD397.M25 ส816ก 2545
Copy 1
Available