« Back to Record

Record Citations

APA Citation

รักษ์ บางแก้ว, & ชุมชนคนรักบางแก้ว. (2546). มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมา ๆ. กรุงเทพฯ: บริษัท วัชระอินเตอร์ปริ้นติ้ง จำกัด.

MLA Citation

รักษ์ บางแก้ว, and ชุมชนคนรักบางแก้ว. มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมา ๆ. กรุงเทพฯ: บริษัท วัชระอินเตอร์ปริ้นติ้ง จำกัด, 2546.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.