ประสิทธิผลของคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ สำหรับเจ้าหนาที่สาธารณสุขระดับตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย =

The Effectiveness of People with AIDS Care Hand Book for Sub District Health Personnel in Northeast of Thailand /

จุฬาภรณ์ โสตะ

Main Author: จุฬาภรณ์ โสตะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแล วิจัย
โรคเอดส์ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 จ679ป 2546
Copy 1
Available