การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่แกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี =

A COMPARISON OF ADMINISTRATIVE BEHAVIORS OF ADMINISTRATORS IN THE LEADING SCHOOLS AND NON LEADING SCHOOLS OF LEARNING PROCESS REFORM, THE OFFICE OF KANCHANABURI EDUCATION REGION /

สามารถ วิเศษสิงห์

No Cover Image
Main Author: สามารถ วิเศษสิงห์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: ผู้บริหารโรงเรียน -- การบริหาร
การปฏิรูปการเรียนรู้
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822.5 ส654ก 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available