ภาษา-จารึก ๑๐

Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี. ภาควิชาภาษาตะวันออก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548
Subjects: วรรณคดี
วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์
จารึก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4208 ภ483 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available