« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ธงทอง จันทรางศุ. (2548). พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด.

MLA Citation

ธงทอง จันทรางศุ. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.