ผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ /

แก้วตา ไทรงาม...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: แก้วตา ไทยงาม, สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ
นักบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.2 ผ749 2548
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available