« Back to Record

Record Citations

APA Citation

รำภู ปัตระวรรณ. (2548). การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสงขลา.

MLA Citation

รำภู ปัตระวรรณ. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสงขลา. 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.