« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สุวิชัย โรจนเสถียร. (2548). รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่-ลำพูนและจังหวัดน่าน: (การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย) =. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

สุวิชัย โรจนเสถียร. รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่-ลำพูนและจังหวัดน่าน: (การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย) =. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.