« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สหัส สิงหวิริยะ. (2547). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง ลักษณะ 3 ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

MLA Citation

สหัส สิงหวิริยะ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง ลักษณะ 3 ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2547.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.