« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สุภางค์ จันทวานิช. (2548). โครงการวิจัย เรื่อง การย้ายถิ่นเข้ามาทำงาน และการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย.

MLA Citation

สุภางค์ จันทวานิช. โครงการวิจัย เรื่อง การย้ายถิ่นเข้ามาทำงาน และการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.