การศึกษาเครื่องมือและเทคนิคของระบบบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และระบบประกันความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร =

A study of tools and techniques in Total Quality Management and Hazard Analysis and Critical Control Points systems for solving the problem in food industry /

มงคล ใสสม, สมบูรณ์ สอนสว่าง

No Cover Image
Main Author: มงคล ใสสม
Other Authors: สมบูรณ์ สอนสว่าง
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมการผลิต
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TP372.5 ม115ก 2548
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: ปร. ม115ก 2548
Copy 2
Available