สื่อสารมวลชนเบื้องต้น :

สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass Communication:Media,Culture and Society /

ปัทมวดี จารุวร...[และคณะ] ; บรรณาธิการ, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

Main Author: ปัทมวดี จารุวร
Other Authors: พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน์, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
Subjects: การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P90 ส111 2547
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Being repaired Quick Book