การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย /

สมบัติ จอมกัน

No Cover Image
Main Author: สมบัติ จอมพัน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พะเยา : มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา, 2548
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ (ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)))--มหาวิทยาลัยนเรศวร
Subjects: องค์การบิรหารส่วนตำบล -- แผนพัฒนาท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วม
ผู้นำท้องถิ่น -- แผนพัฒนาท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง