การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ :

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2548
Subjects: ภาษาไทย –– การศึกษาและการสอน –– การประเมินผล
ภาษาไทย –– การประเมินผล
การวัดผลทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1577.T5 ก514 2548
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available