« Back to Record

Record Citations

APA Citation

องอาจ จิระอร, & ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2548). รู้เก็บ รู้ใช้: ระดับประชาชนทั่วไป. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

MLA Citation

องอาจ จิระอร, and ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รู้เก็บ รู้ใช้: ระดับประชาชนทั่วไป. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.